Rànquing català 2005-2021 (1)

Rànquing català 2005-2021 (1)

una mirada a l’evolució

L’objectiu d’aquest article és fer una mirada a l’evolució de les diferents proves i sectors de l’atletisme català des del 2005 fins el 2021.

Es tracta d’una “mirada gruixuda” i fàcil amb cap altra pretensió més que la curiositat de veure com evoluciona el nivell mig de l’atletisme català prenent com a referència la 10a millor marca del rànquing de cada prova. En aquest 1r article analitzarem totes les curses i en un posterior article , els concursos i proves combinades.

consideracions prèvies

La unitat comparativa de la 10a millor marca de cada prova seran els punts que dona la taula húngara que utilitza la World Athletics per definir els rànquings mundials. Ens dona una fiabilitat total per veure l’evolució d’una mateixa prova i força fiabilitat comparativa entre proves properes dins del mateix sector.

L’objectiu principal és veure l’evolució de cada prova i comparar com evolucionen en el temps. Per exemple: evoluciona millor el sector de velocitat i tanques que el de fons i mig-fons? Comparar el nivell d’una prova amb unes altres en un any determinat és un objectiu més secundari: encara que sabem que les comparacions entre proves de sectors diferents son poc fiables és posible comparar proves de característiques similars (100 i 200m o 800 i 1500m per exemple) i veure quina està per sobre de l’altre.

La 10a millor marca del rànquing ens dona una informació interessant del nivell mig català per la majoria de proves però hi ha proves que tenen poca participació, sobretot en alguns anys que no arriben a omplir ni 10 atletes al rànquing anual (principalment les proves de marxa i marató)

En les proves de velocitat no s’ha considerat el vent i hem pres directament la 10a millor marca de cada prova i els punts que representa a la taula húngara amb vent legal- sense afegir punts quan és negatiu.

velocitat i tanques

VELOCITAT FEMENINA: 100m-200m-400m-100mt-400mt

100m: de 12.55 al 2005 fins a 12.18 el 2.021. Millor any 2019 amb 12.14 (964 punts)

200m: de 25.81 al 2005 fins 24.64 el 2021 que és el millor any (975 punts)

400m: de 58.42 al 2005 fins a 56.49 el 2021 que és el millor any (959 punts)

100mt: de 15.47 al 2005 fins a 14.60 el 2021. Millor any 2015 amb 14.35 (974 punts)

400mt: de 1:06.51 al 2005 fins a 1:04.12 el 2021. Millor any 2015 amb 1:03.31 (927 punts)

 • Evolució positiva de totes les proves fins 2015-2016 i després hi ha un cert estancament si bé 200m i 400m sembla que segueixen a l’alça.
 • Forta baixada de totes les proves en el 2020 per efectes de la pandèmia excepte els 100mt que no millora gaire el 2021.
 • Els 200m i els 400m son les proves més puntuades el 2021
 • En el darrer any 2021 les proves de llisos estan per sobre de les proves de tanques.
 • Els 400mt és la prova pitjor puntuada en general, sobretot en els darrers anys, estancada des del 2015.

VELOCITAT MASCULINA: 100m-200m-400m-110mt-400mt

100m: de 11.03 al 2005 fins a 10.80 el 2.021 que és millor any amb 2018 (946 punts)

200m: de 22.38 al 2005 fins 21.75 el 2021. Millor any 2018 amb 21.63 (977 punts)

400m: de 49.27 al 2005 fins a 48.46 el 2021 que és el millor any (952 punts)

110mt: de 15.96 al 2005 fins a 14.39 el 2021. Millor any 2019 amb 15.36 (834 punts)

400mt: de 56.54 al 2005 fins a 54.10 el 2021. Millor any 2017 amb 53.77 (950 punts)

 • Evolució positiva de totes les proves fins 2017-2019 per baixar el 2020 per efectes de la pandèmia i tornar a nivells previs el 2021.
 • Els 200m i els 400m son les proves més puntuades el 2021
 • L’evolució de totes les proves és semblant però el 110mt queda molt per sota amb oscil·lacions més importants. (també molt per sota respecte al 100mt femení)

CONCLUSIONS FINALS SECTOR VELOCITAT I TANQUES

Fem una mitjana de les 5 proves estudiades anteriorment:

 • Evolució clara ascendent tant a nivell femení com masculí (excepte l’any 2020)

mig fons i fons

MIG FONS I FONS FEMENÍ: 800m-1500m-5000m-3000mo

800m: de 2:14.76 el 2005 fins 2:12.09 el 2.021. Millor any 2019 amb 2:10.91 (975 punts)

1500m: de 4:39.70 al 2005 fins 4:27.57 el 2021 que és el millor any (945 punts)

5000m: de 19:16.41 al 2005 fins 17:53.07 el 2021 que és el millor any (852 punts)


3000mo: de 12:00.56 al 2005 fins 11:37.53 el 2021. Millor any 2008 amb 11.25.82 (898 punts)

 • Les proves de mig fons, amb el 1500m al capdavant, estan per sobre dels 5.000 i dels 3.000m obstacles així com dels 10000m (després veurem 10 K en ruta) i també tenen una evolució positiva constant en front a la resta que manté una línia oscil·lant més estable.

MIG FONS I FONS MASCULÍ: 800m-1500m-5000m-3000mo

800m: de 1:53.35 el 2005 fins 1:50.92 el 2.021 que és el millor any (1000 punts)

1500m: de 3:55.71 al 2005 fins 3:45.86 el 2021 que és el millor any (1029 punts)

5000m: de 14:48.13 al 2005 fins 14:34.13 el 2021 que és el millor any (889 punts)

3000mo: de 9:25.59 al 2005 fins 9:24.45 el 2021. Millor any 2008 amb 9.21.38 (907 punts)

 • No es considera el 10.000m doncs les marques dels 10k en ruta son gairebé superiors cada any i només valorarem 10K  posteriorment amb la resta de proves de ruta.
 • Les proves de mig fons, amb el 1500m al capdavant, es situen per sobre de les proves de fons i obstacles i també mantenen una evolució positiva tot el període estudiat. Però des de l’any 2010 la prova que més millora és el 5.000m.

CONCLUSIONS FINALS SECTOR MIG FONS I FONS

Fem una mitjana de les 4 proves estudiades anteriorment:

 • Evolució clara ascendent tant a nivell femení com masculí (excepte l’any 2020) amb els obstacles per sota de la resta. Els 10.000m ( i els 10 Km ruta que veurem després) estan generalment per sota de totes les altres i al 2021 també.
 • El 2021 és el millor any pel conjunt del sector de tot el període estudiat tant a nivell femení com masculí.

ruta

RUTA FEMENÍ: 10 Km-21 Km-42 Km-10 KmM

10 Km: de 37:44 el 2005 fins 36:03 el 2.021. Millor any 2019 amb 35:56 (940 punts)

21 Km: de 1:25:31 el 2006 fins 1:28:10. Millor any 2009 amb 1:24:40 (848 punts)

42 Km: de 4:12:33 el 2008 fins 3:37:32 el 2021. Millor any 2009 amb 3:08:21 (786 punts)

10 KmM: de 59:00 el 2005 fins 52:04 el 2021 que és el millor any (852 punts)

 • només es valora 1 prova de marxa (10KmM) doncs les altres distàncies tenen pocs anys amb 10 atletes al rànquing.
 • La prova de marató s’ha inclòs tot i que en molts anys no arriba a omplir 10 atletes al rànquing anual i en algunes temporades el salt entre la 1a classificada i la 10a és molt gran, cosa que demostra que hi ha dèficit de volum d’atletes federades de cert nivell dedicades a la distancia.
 • Els 10 Km son la prova millor situada i es situaria per sobre dels 5000m i 3000mo femenins estudiats anteriorment
 • Ni la marató ni la mitja marató presenten una línia de tendència a l’alça en el període estudiat.
 • Els 10 KmM tenen una evolució molt positiva des de 2018 (inclús sense baixar el nivell l’any 2020) per arribar al 2021 com el millor any de la història.

RUTA MASCULí: 10 Km-21 Km-42 Km-10 KmM

10 Km: de 30:29 el 2008 fins 29:53 el 2.021. Millor any 2019 amb 29:45 (983 punts)

21 Km: de 1:09:29 el 2006 fins 1:10:14. Millor any 2014 amb 1:07:31 (903 punts)

42 Km: de 2:33:27 el 2006 fins 2:27:14 el 2021. Millor any 2019 amb 2:26:35 (902 punts)

10 KmM: de 49:59 el 2006 fins 51:39 el 2021. Millor any 2010 amb 47:28 (834 punts)

 • Només es valora una prova de marxa (10 KmM) per millor comparació amb el sector femení.(Els 20 KmM estan amb pitjor puntuació tots els anys estudiats)
 • Totes les proves tenen línia de tendència positiva (millora) excepte els 21 Km.
 • Els 10 Km sempre estan per sobre de la resta però quedarien per sota dels 5000m i 3000mo estudiats anteriorment.
 • La millora dels 10KmM dels darrers anys és molt important.

CONCLUSIONS FINALS DE PROVES EN RUTA

Fem una mitjana de les 3 proves estudiades però degut a la falta de dades d’alguna prova (sobretot en la marató femenina) adjuntem 2 gràfics: el 1r fem la mitjana de totes les proves i el 2n excloent la marató femenina.

 • En aquest gràfic excloem la marató femenina.
 • L’evolució positiva en categoria masculina és clara. En la femenina, la marató té un efecte distorsionador en el global per les oscil·lacions entre els diferents anys i alguns anys on no comptabilitza i s’augmenta el valor de la mitjana degut a que les marques en marató sempre estan per sota de la mitjana. Aixó explica la baixada del darrer any on es comptabilitza la marató i no en els 3 anys anteriors.

resum final

Adjuntem el gràfic de tots els sectors estudiats amb una evolució general positiva amb diferents oscil·lacions lògiques i amb mig fons i velocitat liderant la progressió amb les proves de ruta per sota de les de pista.

Tant en dones com en homes la prova millor puntuada el 2021 és el 1500m que té la 10a millor marca del rànquing de tot el període de 16 anys estudiat amb 4:27.57 (994 punts) en dones i 3:45.86 (1029 punts) en homes. No obstant, fent la mitjana de totes les proves de cada sector, les proves de velocitat i tanques femenines queden al capdamunt amb el mig fons-fons masculí mentre el mig fons-fons masculí queda una mica per sota juntament amb les proves de velocitat i tanques masculines.

Les proves de ruta, per sota de la resta però en totes les proves es pot veure una evolució positiva amb un estancament en les proves de ruta femenina des de l’any 2013