Canvi al règim jurídic dels clubs

Canvi al règim jurídic dels clubs

Segurament els darrers dies heu sentit el rebombori degut a les eleccions a l’entitat esportiva amb més influència del panorama català. Com ja va passar al 2000, novament la llei del esport s’adapta a cop d’eleccions a can Barça. Aquest cop amb el nou DECRET LLEI 4/2021 de la Generalitat de Catalunya, publicat el 19 de gener, pel qual es modifiquen determinats aspectes del règim jurídic de les entitats esportives de Catalunya, com a conseqüència de la pandèmia generada per la COVID-19.

En primer lloc, el Decret llei modifica l’article 31bis del Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, de manera que autoritza als òrgans de govern de les entitats esportives de Catalunya a celebrar assemblees generals a distància per elegir els membres de la Junta Directiva. Es manté, però, la prohibició de fer aquests actes a distància per modificar els estatuts i reglaments de l’entitat, aprovar el vot de censura, acordar la transformació, la fusió o l’escissió de l’entitat, i dissoldre l’entitat.

El Text únic de la Llei de l’esport queda redactat de la manera següent:

(en negreta les modificacions)

Mesures vigents:

 1. Els òrgans de govern de les entitats esportives de Catalunya es poden reunir i adoptar acords a distància sempre que els seus estatuts no ho prohibeixin de forma expressa. En les sessions celebrades a distància s’ha d’assegurar que resti garantida la identificació dels i les assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què es produeixen, la interactivitat i intercomunicació en temps real, la disponibilitat dels mitjans durant la sessió i l’emissió del vot, entenent que la reunió se celebra al lloc on és la persona que la presideix.
 1. Les juntes directives de les entitats esportives i les seves comissions delegades també poden adoptar acords sense reunió, encara que els estatuts no ho prevegin, sempre que ho decideixi la persona que les presideix o ho sol·licitin almenys dos dels seus membres, mitjançant l’emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d’informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se’n garanteixi l’autenticitat.
 1. Només podran celebrar-se les assemblees generals de les entitats esportives de Catalunya que garanteixin el funcionament ordinari de l’entitat esportiva. NO podran convocar-se ni celebrar-se assemblees generals a distància que tinguin per objecte:
  a. Modificar els estatuts i els reglaments de l’entitat.
  b. Aprovar el vot de censura.
  c. Acordar la transformació, la fusió o l’escissió de l’entitat.
  d. Dissoldre l’entitat.

Noves Mesures:

 • S’habilita a les entitats esportives a establir el vot per correu postal i per mitjans electrònics en els processos d’elecció de les Juntes Directives i dels presidents o presidentes, sempre que quedin garantits els drets d’informació, que quedi constància de la recepció del vot, que se’n garanteixi la identificació de l’elector o electora, l’autenticitat i el secret del vot, i s’adoptin mesures que impedeixin la seva duplicitat i que garanteixin la seva incorporació al moment de l’escrutini.”

En paral·lel, s’autoritza a les entitats esportives establir el vot per correu postal i per mitjans electrònics en els processos d’elecció de les juntes directives i dels presidents o presidentes, sempre que quedin garantits els drets d’informació, que quedi constància de la recepció del vot, que se’n garanteixi la identificació de l’elector, l’autenticitat i el secret del vot, i s’adoptin mesures que impedeixin la duplicitat i que en garanteixin la incorporació al moment de l’escrutini.


D’aquesta manera modifica l’apartat 2 de l’article 10 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:

 • Els estatuts poden preveure el vot per correu i el vot per mitjans electrònics. Els estatuts de cada club esportiu també poden incloure qualssevol altres disposicions i condicions lícites que els promotors o promotores considerin convenients, sempre que no s’oposin a l’ordenament jurídic del club”.
 • En els processos d’elecció de les juntes directives de les entitats esportives i dels presidents o presidentes d’aquestes, ja iniciats en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, els òrgans competents en matèria electoral de les entitats esportives poden regular el procediment per a la votació mitjançant correu postal encara que els seus estatuts no ho estableixin.
 • En els processos d’elecció de les juntes directives de les entitats esportives i dels presidents o presidentes d’aquestes, ja iniciats en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, no es pot establir el vot per mitjans electrònics.

Aquestes modificacions no impliquen automàticament que ja es pugui fer vot per correu ni electrònic, doncs això requereix una modificació estatutària i les mesures tècniques adients per poder certificar la identitat de representant, però sí ve a solucionar un buit legal on moltes entitats esportives afecten les seves obligacions estatutàries (assemblea de socis, renovació dels òrgans de govern, reunions de junta, etc.), cosa que estaven fent però amb legalitat dubtosa.

Podeu llegir el decret complet al portal del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

*Resum elaborat per DAEE (Departament d’Atenció a les Entitats Esportives del Baix Llobregat)